Text Size
poniedziałek, lipiec 06, 2020

Niniejszym informuję, że 22 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu naszego związku. Posiedzenie Zarządu odbyło się przy udziale Komisji Rewizyjnej związku w pełnym składzie. Na posiedzeniu  obecnych było 14 członków Zarządu. To stanowiło kworum, Zarząd mógł podejmować wiążące uchwały, przede wszystkim te dotyczące działalności Zarządu związku w minionym roku.

Tradycyjnie głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności związku w 2018 roku. Członkowie Zarządu zapoznali się z przygotowanym sprawozdaniem finansowym oraz z informacją statystyczną odzwierciedlającą ilość udzielonych zasiłków statutowych, dofinansowań na imprezy wydziałowe, ilość odwiedzin członków związku w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim powyżej 14 dni. Ponadto w ujęciu statystycznym przedstawiono inne informacje takie jak ilość udzielonych pożyczek, średnią składkę, ilość członków związku u wszystkich pracodawców. Wszystkie te czynności  były przedmiotem działań Prezydium, Zarządu i samego biura związku. 

Po nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dane statystyczne będą przekazane do Urzędu Skarbowego jako obligatoryjne informacje dodatkowe do składanego zeznania podatkowego za 2018 rok. Na podstawie tych dokumentów oraz pozytywnej oceny pracy - przewodniczącego związku i sekretariatu biura - przez członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Związku,  Zarząd  Uchwałą - podjętą jednogłośnie - zatwierdził sporządzone przez Przewodniczącego związku sprawozdanie finansowe za 2018r. Sprawozdanie to będzie przedłożone wszystkim Delegatom na sprawozdawczym Zebraniu Delegatów naszego związku. Jednocześnie będzie ono podstawą do udzielenia absolutorium.

Również w formie uchwały podjętej jednogłośnie został zatwierdzony tegoroczny plan działalności finansowej. Kolejne uchwały Zarządu dotyczyły sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz przygotowania zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego. Do daty zwołania posiedzenia Zarządu Komisja nie dokonała jeszcze kompleksowej kontroli dokumentacji administracyjnej i finansowej. Komisja ma czas do przeprowadzenia takiej kontroli przed zwołaniem Zebrania Delegatów. W tym miejscu przypomnę, że członkowie Komisji Rewizyjnej są zapraszani na każde posiedzenie Zarządu i na bieżąco uczestniczą w nadzorze nad działalnością i Prezydium Zarządu i Zarządu. Przewodniczący Komisji poinformował mnie, że w najbliższym czasie wskaże termin zwołania Komisji Rewizyjnej celem dokonania kompleksowej kontroli prowadzonej dokumentacji. Podjęliśmy również  decyzję w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla różnych przedsięwzięć organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia, które się do nas jako do związku zawodowego o taką pomoc corocznie zwracają. Aby nie cedować tych decyzji na posiedzenia Prezydium zdecydowaliśmy, że podejmiemy taką uchwałę odnosząc się do zdarzeń lat ubiegłych. Podkreślę w tym miejscu, że staramy się pomagać w organizowaniu takich imprez jak zawody sportowe, turnieje, rajdy, zawody  wędkarskie i inne wydarzenia w których biorą udział  dzieci i nasze dotacje są na dzieci  ukierunkowane. Stąd też nasza  decyzja o wsparciu imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka. 

W zbiorczej uchwale dot. dofinansowań znalazł się również punkt dotyczący upominków dla wszystkich Pań z naszego związku z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Tradycyjnie będzie to karta upominkowa o wartości 100,00 zł każda do marketu kosmetycznego. Można by rzec – drogie Panie nie żałujcie sobie! Kwota może nie oszałamia, sądzę jednak, że po pierwsze - tradycja a po drugie pamięć jest „droższa od pieniędzy”.

Kolejnym tematem omawianym na posiedzeniu była polityka płacowa i działalność naszych przedstawicieli w Społecznej Radzie Konsultacyjnej Wytwarzania i Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego Kopalni i Elektrowni Turów. Poinformowaliśmy członków Zarządu, że z inicjatywy przewodniczącego związku „Solidarność” z Elektrowni Turów zostaliśmy wykluczeni razem ze związkiem Inżynierów i Techników z gremium o nazwie SRKW. Związek zawodowy, który walczył o pluralizm swą inicjatywą pokazał swą butę i uważa, że nie mamy prawa mieć przedstawicielstwa w SRKW, bo powołaliśmy Międzyzwiązkowy Zespół. Jeszcze bardziej to śmieszne, bo organizacje związku „Solidarność” w Grupie PGE G i EK S.A.  powołały strukturę międzyzakładową jako Komitet Koordynacyjny i nie wykluczyły się z SRKW. Myślę, że osłabiło to Stronę Społeczną samej SRKW. Ciekawostką jest to, że na posiedzeniu Społecznej Rady organizacje w niej skupione nie były jednomyślne. Bełchatów wstrzymał się od głosu, Opole i Dolna Odra były podzielone. Związki z Turowa reprezentowane przez pracowników Eltur Serwis były za wykluczeniem. W obliczu złej sytuacji finansowej swojego Pracodawcy liderzy związkowi bawią się w politykę. Gratuluję obu Panom dobrego humoru i współczuję zarazem, że nie mogą być niezależni i samo stanowić choć niezależność mają w nazwie organizacji.  Czas pokaże owoce tej manipulacji a historia ją oceni. 

W sprawach płacowych odbyliśmy spotkanie z pracodawcą 25 stycznia, na którym Pracodawca poinformował wszystkie organizacje o prognozowanym wskaźniku wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w Grupie Kapitałowej na podstawie obowiązującego Porozumienia zawartego ze Stroną Społeczną w 2012 roku. Na tym spotkaniu omówiono również zmiany w ustawie o związkach zawodowych i obowiązkach pracodawców i związków zawodowych w zakresie informacji dot. reprezentatywności. Są organizacje, które żądają od pracodawcy informacji dotyczącej innych organizacji związkowych.  Pracodawca nie mogąc odmówić udzielenia tych informacji zasięga wiedzy od tej organizacji, której sprawa „zaspokojenia ciekawości” dotyczy. W naszym Oddziale uzgodniliśmy, że organizacje związkowe udzielą pracodawcy informacji dotyczącej, ilości członków związku zatrudnionych u wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników, którzy należą do związku zawodowego, wskażą liczbę osób chronionych na podstawie przepisów ustawy oraz wskażą metodę czy zasadę określoną w ustawie użytą do ustalenia tej liczby. Ponadto jako jeszcze członek Prezydium SRKW poinformowałem obecnych na spotkaniu o inicjatywie członków prezydium SRKW (mimo, że jest to kompetencja całej SRKW) dotyczącego jednolitego wystąpienia związków zawodowych we wszystkich Oddziałach z żądaniem płacowym. Moim celem było nie zamykanie się z uzgadnianiem tej polityki w tamtej dacie. Wzór pisma otrzymałem pocztą elektroniczną. We wzorze była propozycja wystąpienia o wzrost wskaźnika o 4% + wskaźnik inflacji. Już pierwsze wystąpienia w Oddziałach kopalni zawierały żądanie 5% + inflacja. Żądania zostały wysunięte przed posiedzeniem plenarnym Społecznej Rady, która jest kompetentna w zakresie ustalania polityki płacowej na poziomie PGE GiEK. Mimo to wystąpiliśmy do Pracodawcy z takim wnioskiem. Autor wzoru pisma przywołał porozumienie z roku ubiegłego,  które niektóre organizacje prowadząc dialog społeczny podpisały i wynegocjowały wyższy od przyjętego wcześniej wskaźnik wzrostu płac. Pracodawca odpowiedział wszystkim organizacjom w Oddziale, że zasady polityki płacowej mamy określone w Układzie Zbiorowym. Od tego czasu nic się nie zadziało. Z uwagi na wykluczenie naszego związku ze Społecznej Rady wątek ten dla naszego związku jest zamknięty. Niemniej jednak nie będziemy obojętni na politykę płacową i jako Międzyzwiązkowy Zespół wystąpiliśmy do Zarządu PGE S.A  z żądaniem zorganizowania spotkania na którym omówimy między innymi politykę płacową obejmująca również spółki zależne i nadzorowane w naszej lokalizacji. Również w Eltur Serwis. W piśmie przedstawiamy konkretne żądanie. ( w załączeniu)

Ostatnią kwestią omawianą na tym posiedzeniu była sytuacja w branży energetycznej, a konkretnie sprawa dotyczy ponadzakładowego układu zbiorowego. Liderzy niektórych organizacji związkowych tak się uaktywnili, że powołany aż został komitet protestacyjny - Ogólnopolski komitet. Sprawa ma charakter polityczny nie będę opisywał tego wątku, ale nie byłbym sobą gdybym nie stwierdził, że „ za poprzedniej koalicji rządzącej” żadnemu liderowi związkowemu - z tych aktywnych teraz - nie przyszło do głowy, aby zaprotestować stanowczo jak premier (ówczesny premier) likwidował dialog w komisji trójstronnej a pracodawcy próbowali Ponadzakładowy Układ Zbiorowy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego wypowiedzieć lub zawiesić jego przepisy. Żaden z nich nie wystąpił z inicjatywą reaktywowania Układu w czasie rządów poprzedniej antypracowniczej
i antypolskiej koalicji przypadkowo nazwanej rządzącej. 

Na zakończenie wstępnie ustaliliśmy datę Zebrania Delegatów. Z uwagi na wybory  w PPE,  członka Zarządu Spółki oraz uzupełniające do rady nadzorczej Spółki przyjęliśmy datę 8 kwietnia 2019r. Szczegóły w innym trybie. Na dzisiaj to wszystko co miałem do przekazania. Życzę miłej lektury. Pozdrawiam. J.M. 

 

zebranie1 zebranie2

Pismo MZK

 

 

Związki Zawodowe